Medezeggenschapsraad

De Spelelier heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. Zij overleggen onderling en met de directeur van de school.

Het doel van de MR is om enerzijds invulling te geven aan de medezeggenschap van ouders en personeelsleden en anderzijds om bij te dragen aan openheid en overleg binnen de school. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en zijn verder uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. 

Aan de MR wordt vooraf om advies of om instemming gevraagd bij bepaalde besluiten van de directeur. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven en ontwikkelingen op school bespreken. Het scala aan onderwerpen is daardoor heel breed. 

De MR vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. Voorbeelden van onderwerpen die jaarlijks aan bod komen zijn de begroting, het schoolplan en de schoolgids, de personeelsinzet, het vakantie- en studiedagenrooster, etc.


De leden

Op dit moment bestaat de MR uit onderstaande personeelsleden en ouders met de volgende taakverdeling:

Personeelsgeleding:    Femke Blom
                                            Lieke Lambregts (vice-voorzitter)
                                            Mariska Hazenberg (penningmeester)

Oudergeleding:             Selma Bakker (voorzitter)
                                            Bas de Gruyter
                                            Hanneke Kuijpers (secretaris)
                                            
De rechten van de MR

Informatierecht
Informatie is belangrijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren.

Adviesrecht
In de wet staat een lijst van zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen, denk bijvoorbeeld aan een wijziging in het lesrooster of vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Initiatiefrecht  
De MR is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om voor alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of het standpunt te bespreken.

Instemmingsrecht
De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Voorbeelden van zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.


Vergaderdatums

In het schooljaar 2022 - 2023 vergadert de MR op de volgende dagen:

* maandag 3 oktober 2022
* maandag 14 november 2022
maandag 19 december 2022
maandag 6 februari 2023
maandag 20 maart 2023 
maandag 15 mei 2023
maandag 19 juni 2023


Notulen MR 2021-2023


Notulen 20-03-2023
Notulen 27-02-2023
Jaarverslag 2021-2022
Notulen 19-12-2022
Notulen 14-11-2022
Notulen 11-07-2022
Notulen 13-06-2022
Notulen 11-04-2022
Notulen 21-02-2022
Notulen 13-12-2021
Notulen 22-11-2021
Notulen 11-10-2021
Notulen 07-06-2021
Notulen 31-05-2021
Notulen 22-02-2021


Diverse Spelelier MR reglementen

Toehoordersreglement 
Huishoudelijk reglement
Medezeggenschapsreglement

Onze pijlers
Betekenisvol
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >