Medezeggenschapsraad

De leden

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.
De indeling van de taken is als volgt:

Voorzitter:                      Femke Blom
Notaris:                            Anke van Dijk
Penningmeester:          Bas Schel
Personeelsgeleding:    Anouska van Wees
                                            Linda van de Nostrum 
Oudergeleding:             Selma Bakker
                                            Bas Schel
                                            Anke van Dijk


Informatierecht

Informatie is belangrijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren.

Reglement en statuut

In het medezeggenschapsstatuut staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR.
Elk belangrijk besluit, bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage, moet het bestuur eerst voorleggen aan de MR, want zonder haar instemming of advies mag er geen beslissing worden genomen. 
Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR genoemd.

Adviesrecht

In de wet staat een lijst van zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen.  U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster of vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Initiatiefrecht  

De MR is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om voor alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of het standpunt te bespreken.

Instemmingsrecht

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Voorbeelden van zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.Onze pijlers
Ontwikkelingsgericht
Lees meer >
Breinvriendelijk
Lees meer >
Ieder kind is uniek
Lees meer >
Volgen ontwikkelingen
Lees meer >